2020-11-12

Sveat på Elmia Subcontractor Connect

Under rubriken ”SVEAT – De stora trenderna inom additiv tillverkning och vart vi är på väg” talade Sten Farre, RISE, på Elmia Subcontractor Connect 10 november 2020.

Se Stens inslag via denna länk


2017-12-21

SVEAT Award/Swedish AM Award

Som Sveriges branschförening för additiv tillverkning tilldelar SVEAT årligen ett pris för bästa projekt till personer/utbildningar/skolor/lärosäten som gjort viktiga insatser för eller framsteg inom additiv tillverkning.

För 2018 års utlysning gäller:

– Bästa examensarbete från högskola/universitet samt

– Bästa projekt från YH-utbildning

Inkomna förslag ska beskriva minst en fördel som endast kan fås med additiv tillverkning till skillnad från konventionell tillverkningsteknik.

Fördelarna kan röra sig om kortade ledtider, designfrihet, minskad miljöpåverkan, nya material, individanpassning, etc. Exempel från respektive kategori finns nedan.

Ansökan skickas till info@sveat.se senast fredag 20 april 2018. Priset inom vardera kategorin består av diplom och 5000 kr. Priset delas ut i samband med den 3D-konferens som arrangeras i samarbete med Elmia i Jönköping 16 maj 2018.

Vinnare utses av SVEATs styrelse.

 

KORTARE LEDTID – Korta ledtiden för att närma sig noll, från idé till produkt eller befintliga produkter där hela eller steg i kedjans ledtider kortas. Det kan gälla både prototyp och produktionsprocesser samt även förbättra befintlig process. Inspirationslänk

DESIGNFRIHET – Nyttja den ökade geometriska frihetsgrad som teknologin kan ge till exempel: komplexa former och/eller håligheter som är svåra eller omöjliga att tillverka med annan teknik.  Beskrivning hur man kan nyttja dessa fördelar. Krav att detaljen skall vara utskriftsbar.

NYA IDÉER TILL LÅG KOSTNAD – att man till exempel kan tillverka verktygsformar för lågvolyms-serier till en låg kostnad jämfört med att ta fram verktygsformar på traditionellt sett, där även varje iteration är väldigt tidskrävande och kostsam. Inspirationslänk

SAMMANSLAGNING AV DETALJER – Förbättra befintlig produkt eller produktsystem, alternativt beskriva vad som är nytt (värdet av att använda additiv tillverkning: exempelvis minskad vikt eller lägre kostnad) Inspirationslänk

HÅLLBARHET – Hur kan användandet av additiv tillverkning ge miljövinster i det specifika fallet (minskade transportkostnader, användandet av annat material, förändrade egenskaper i ett system som leder till minskad energiåtgång i en process, etc.) Inspirationslänk

MINSKAD MATERIALÅTGÅNG – Förslag som minimerar materialåtgången per tillverkad produkt med bibehållen funktion och egenskap, till exempel genom minimerat spill från efterbearbetning eller återanvändning av material från tillverkningen eller i efterföljande processer, med andra ord allt som leder till en hållbarare produktion.

NYA MATERIAL  – Nya material, nya unika material och material kombinationer etc. Det kan också handla om att producera föremål i material som är svåra att bearbeta med konventionell teknik, till exempel som i fallet med Borkarbid från Uppsala Universitet. Även att kunna skapa nya materialkombinationer med AM-teknik ”intelligent materials”. Inspirationslänk

INDIVID ANPASSNING – här finns många goda exempel, både inom medicinteknik/hälsa/tandvård men även inom modeindustrin med till exempel 3D-printade skor eller in-ear hörapparater. Inspirationslänk

KREATIVA LÖSNINGAR – Förslag på hjälpmedel, vardagslösningar.


2017-01-22

Nationell agenda ska göra Sverige ledande på 3D-printing

En nationell agenda för additiv tillverkning – eller 3D-printing – har tagits fram i ett brett samarbete mellan ett 50-tal företag, lärosäten och institut i Sverige. Syftet med agendan är att beskriva området, behov och möjligheter hos nyckelaktörer, formulera långsiktiga mål samt föreslå nödvändiga åtgärder och aktiviteter för att nå det gemensamma målet, att göra Sverige världsledande på området.

Möjligheterna är stora. Den nya tekniken förutspås leda till nästa industriella revolution, och spara stora mängder tid och resurser.

– Vi vill att agendan ska bli den första byggstenen för ett nationellt engagemang och en gemensam plan inom området. Framför allt ska den hjälpa Sverige att ta tillvara den samlade potentialen hos våra företag, universitet, entreprenörer och makers, säger Agneta Marell, ordförande för projektgruppen och vice rektor vid Umeå universitet.

Agendan är framtagen inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Projektet har letts av en arbetsgrupp bestående av sex personer från: Algoryx Simulations AB, Linköpings universitet, Swerea IVF, Tetra Pak och Umeå universitet. Mats Falck områdeschef vid Enheten för externa relationer, Umeå universitet har koordinerat arbetet.

Läs mer på Umeå Universitet

Pröva dina idéer utan risk

Med additiv tillverkning kan idéer testas till lägre kostnad. Prototyper och kundanpassade produkter tas snabbt fram utan fördyrande verktyg. Detta minskar både ledtider och kostnader.

Vilka former som helst

Med additiv tillverkning kan ”omöjliga” geometrier tillverkas. Material tillförs lager-på-lager istället för att tas bort, som vid traditionell tillverkningstekniker.

Allt i ett

Med additiv tillverkning kan produkter med rörliga delar produceras i ett stycke, varvid hållbarheten kan förbättras och vikten minskas. Full integrationsmöjlighet innebär mindre montering och lägre kostnad.

Ett miljövänligt alternativ

Med additiv tillverkning används mycket mindre material än med traditionell tillverkningsteknik. Bara en liten andel av använt material behöver kasseras i processen. Detta sparar också kostsamma och miljöpåverkande transporter.

Komplexa strukturer utan ökad kostnad

Med additiv tillverkning spelar det ingen roll hur komplex en produkt är. Till skillnad från traditionell tillverkningsteknik kostar det inte mer att tillverka en komplex produkt än en enkel produkt. Det är till och med så att tekniken lämpar sig bättre ju mer komplex geometri är.