close

Verksamhetsplan

Bakgrund och syfte

SVEAT är en branschorganisation som bildades i mars 2014 av Sveriges ledande leverantörer av maskiner och tjänster för additiv tillverkning. Under de följande åren har verksamheten utvecklats och dörrarna öppnats för medlemmar som producerar, utvecklar, utbildar i, informerar om eller använder additiv teknik.

Som branschorganisation kommer vi på olika sätt att driva prioriterade frågor och därmed stärka rösten för additiv tillverkning i samhällsdebatten. SVEAT ska även bidra med kunskap om vad som är möjligt och vad som händer i övriga världen inom additiv tillverkning.

Intresset för additiv tillverkning är redan stort och växer kontinuerligt hos användare, leverantörer och beslutsfattare. SVEAT har som syfte att sprida information och kunskap om additiv tillverkning för att utveckla Sveriges engagemang och konkurrenskraft inom additiv tillverkning ännu mer.

Arbetet i föreningen delas in i olika arbetsgrupper med sina speciella ansvarsområden:
Försäljning, Marknadsföring, Forskning, Utbildning, Industri och Administration. Sammankallande i respektive arbetsgrupp utses bland styrelsens medlemmar.

Varför vara medlem i SVEAT?

 • Möjlighet att påverka och bidra till att utveckla Sveriges engagemang och konkurrenskraft inom additiv tillverkning.
 • Möjlighet att bygga upp den egna kunskapen genom löpande information om vad som händer på både forsknings- och industrisidan inom additiv teknik, i Sverige och internationellt.
 • Bidra till ökad kunskap om additiv tillverkning såväl inom utbildning och näringsliv som hos beslutsfattare i samhället.
 • Reducerad deltagaravgift på SVEATs konferenser och seminarier.
 • Möjlighet att koppla ihop den egna verksamheten med en framtidsbransch genom att exempelvis ställa ut i SVEATs uppvisningsmonter på mässor och ha en logga på SVEATs hemsida.

 

Styrelse 2016/2017

Under verksamhetsåret är följande personer valda som styrelseledamöter:

Mats Falck, Umeå universitet, ordförande
Sten Farre, Swerea SWECAST, sekreterare
Pär Nobring, r.a.p.s., kassör
Mi Åberg, Tetra Pak
Henrik Lundell, Prototal
Joakim Ålgårdh, Swerea KIMAB
Torbjörn Larsson, Volvo Cars
Olaf Diegel, Lunds universitet

Suppleanter:
Evald Ottosson, Protech
Katarina Elner-Haglund, ELNER Communication
Lars-Erik Rännar, Mittuniversitetet
Annika Strondl, Swerea KIMAB

Verksamhet 2016/2017

Under verksamhetsåret kommer styrelsen och arbetsgrupperna att prioritera nedanstående aktiviteter även om alla parter även kommer att arbeta med ytterligare uppgifter.

Information

För att få upp intresset för additiv tillverkning ytterligare och för att informera om SVEAT som organisation kommer vi under året att genomföra följande aktiviteter:

 • Pressmeddelande med information om SVEAT och om den nya styrelsen.

Debattartikel om additiv tillverkning.

Hemsidan

Planerade insatser för hemsidan under 2016/2017 är:

 • Information om hur det går till att bli medlem i SVEAT.
 • Länkar till alla medlemmar.
 • Alla medlemmars logos på hemsidan.
 • Information om utlysningar inom additiv tillverkning.
 • Länkar till arrangemang som konferenser och mässor.
 • Information om SVEAT på engelska.

Målet är att ha en fungerande och uppdaterad hemsida i augusti 2016.

Medlemsvärvning

Planerade insatser för att värva medlemmar under verksamhetsåret är:

 • Deltagande vid mässor och arrangemang (se nedan).
 • Utskick av värvningsbrev i respektive medlems nätverk.
 • Personliga möten.

Material att ta fram för att underlätta värvning.

 • Uppdaterat medlems-/värvningsbrev utifrån att medlemmar från alla typer av miljöer ska värvas.
 • Enkel folder.
 • Uppdatera hemsidan.

Målet är att få 10 nya medlemmar under året.

Mässor och arrangemang

Under 2016/2017 kommer SVEAT sannolikt att delta vid följande arrangemang:

 • 3D-mässa Xenter, Botkyrka, 5-6 april 2016
 • Plastdagarna i Malmö, 13-14 april 2016
 • Brainstorming-session lunch-lunch under hösten för diskussioner kring 3D-utskrifter och material i regi av Svenska Föreningen för Materialteknik (SFMT).
 • ELMIA Subcontractor (inkl InnoDex), 8-11 november 2016
 • Easy Fairs Advanced Engineering, Göteborg, 8-9 mars 2017
 • 3D-mässa Xenter, Botkyrka, 4-5 april 2017

 

Ytterligare engagemang kan tillkomma efter beslut av styrelsen.

I vissa fall hanterar SVEAT både mässdeltagande i gemensam monter och arrangemang av seminarier

Under året kommer också en planering att ske för vilka arrangemang SVEAT ska delta i 2017 och framåt:

 • Svenska Föreningen för Materialteknik (SFMT) arrangerar Euromat 2019 och funderar på om vi vill vara med.
  – The Federation of European Materials Societies (FEMS) är arrangörer av Euromat.
  – Junior Euromat (abstrakts från yngre forskare) 2018 är också en möjlighet. Brukar vara i Lousanne men de vill nu flytta till Sverige 2018.
  – IVA sannolikt intresserade av att delta i detta eftersom man firar 100 årsjubileum 2019.

Administration

Målet är att få ordning och stabila (personoberoende) rutiner som underlättar för utveckling av SVEAT och hanteringen av de ideella krafter som utgör föreningen. Under året kommer vi därför att prioritera:

 • Införande av Google Drive som enda arbetsverktyg för dokumenthantering.
 • Strukturera och dela olika sektioner av Google-drive med styrelsen och medlemmarna.
 • Förberedelse för att införa en uppförandekod i stadgarna vid årsmötet 2017.

Samarbeten

Visionen är att SVEAT i framtiden ska etablera ett närmare samarbete med ett antal för additiv tillverkning relevanta (bransch)organisationer. Målet är att uppnå synnergieffekter vid aktiviteter samt bredare spridning av information och kunskap om additiv tillverkning.

 • Under 2016/2017 ska vi ha inlett diskussioner om samarbete med minst 3 organisationer.