2021-02-22

SVEATs årsmöte 25 mars 2021

Härmed kallas till årsmöte i föreningen Svensk additiv tillverkning, SVEAT torsdag 25 mars kl. 10.00-11.00 via Zoom.

Anmälan görs till info@sveat.se senast måndag 22 mars. Zoomlänk skickas ut till anmälda några dagar innan mötet.

Dagordning
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av två justerare, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet, tillika rösträknare
7. Styrelsens redogörelse över föreningens verksamhet och ekonomiska ställning
8. Föredragning av revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Fastställande av medlemsavgifter
11.  Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
12.  Fastställande av verksamhetsplan
13.  Val av funktionärer inför det kommande verksamhetsåret:
a. föreningens ordförande för en tid av ett år
b. halva antalet ledamöter för en tid av ett år, halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c. minst tre suppleanter i styrelsen för en tid av ett år
d. två revisorer, jämte suppleanter för en tid av ett år
e. tre ledamöter i valberedningen, av vilka en utses till ordförande
f. beslut om val av ombud till möten där föreningen har rätt att delta med ombud
14.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
– Förslag till reviderade stadgar för föreningen
15.  Övriga frågor
16.  Avslutning

Välkomna!

Mats Falck
Ordförande